Budget Planning

Help Milpitas Identify its Budget Priorities
The City of Milpitas wants to hear from you on what should be its budget priorities. Thus, we invite you to take a survey at: www.surveymonkey.com/r/MilpitasCommunitySurvey2018.

The survey takes approximately 15 – 20 minutes to complete and will close on January 23.

PDF version of full survey for information purposes only English Survey

Community Budget Workshops
• January 22 from 6:00pm – 9:00pm
• January 23 from 9:00am – 12:00pm
Milpitas Community Center Auditorium
457 E. Calaveras Boulevard
Milpitas, CA 95035
You are invited to attend which meeting is most convenient for you. RSVP FIN@milpitas.gov

Trợ Giúp Milpitas Xác Định Ưu Tiên Ngân Sách

Thành phố Milpitas mong muốn lắng nghe ý kiến của quý vị về những ưu tiên ngân sách của thành phố.  Vì vậy, chúng tôi kính mời quý vị tham gia khảo sát tại:    www.surveymonkey.com/r/MilpitasCommunitySurvey2018.

Khảo sát này cần khoảng 15 – 20 phút để hoàn thành và sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 1.

Khảo Sát Ngân Sách Cộng Đồng (Bản dịch Tiếng Việt) Vietnamese Survey

Hội Thảo Ngân Sách Cộng Đồng

  • 6:00 tối – 9:00 tối ngày 22 tháng 1
  • 9:00 sáng – 12:00 trưa ngày 23 tháng 1

Thính Phòng Trung Tâm Cộng Đồng Milpitas

457 E. Calaveras Boulevard

Milpitas, CA 95035

Quý vị được mời tham dự một trong hai cuộc họp miễn là thuận tiện nhất cho quý vị.  RSVP FIN@milpitas.gov

Ayude a Milpitas a identificar sus prioridades presupuestarias

La Ciudad de Milpitas quiere saber a través de usted cuáles deberían ser sus prioridades presupuestarias. Por lo tanto, le invitamos a contestar una encuesta en: www.surveymonkey.com/r/MilpitasCommunitySurvey2018.

Completar la encuesta toma aproximadamente de 15 a 20 minutos y se cerrará el 23 de enero.

Encuesta de Presupuesto Comunitario (Traducción al español) Spanish Survey

Talleres de presupuesto comunitario

  • 22 de enero de 6:00pm – 9:00pm
  • 23 de enero de 9:00am – 12:00pm

Milpitas Community Center Auditorium

457 E. Calaveras Boulevard

Milpitas, CA 95035

Le invitamos a asistir a la reunión que le resulte más conveniente.  RSVP FIN@milpitas.gov

幫助米爾皮塔斯市確定預算優先事項

米爾皮塔斯市政府希望了解您關於本市預算優先事項的看法。我們特邀請您填寫如下調查問卷:  www.surveymonkey.com/r/MilpitasCommunitySurvey2018 。完成本問卷需要大約15至20分鐘,本問卷將於1月23日關閉。

 

社區預算調查(繁體中文翻譯)Survey

 

社區預算研討會

  • 1月22日 6:00pm – 9:00pm
  • 1月23日 9:00am – 12:00pm

米爾皮塔斯社區中心禮堂

457 E. Calaveras Boulevard

Milpitas, CA 95035

您可選擇最適合自身情況的時間前來參會。 RSVP FIN@milpitas.gov

帮助米皮塔斯市确定算使用

米尔皮塔斯市正在研究预算使用的优先级,并且希望了解你的意见。因此,我们邀请你通过以下网址参加调研:www.surveymonkey.com/r/MilpitasCommunitySurvey2018.整个调研问卷需要花费大约15至20分钟,在线调研的截止日期为1月23日

 

社区预算调研(简体中文译文)Survey

 

社区算研

  • 1月22日晚6点至晚9点
  • 1月23日早9点至午12点

米尔皮塔斯社区中心礼堂(Milpitas Community Center Auditorium)

加利福尼亚州米尔皮塔斯市卡拉维拉斯东大街457号

(457 E. Calaveras Boulevard, Milpitas, CA 95035)

 

我们邀请你参加对你最方便的一场研讨会。RSVP FIN@milpitas.gov