WHO IS ELIGIBLE?
 • Milpitas residents who participate in certain qualifying assistance programs or youth in the Foster Care or Juvenile Dependency System
 • Milpitas residents who are at or below the latest HUD Low or Median Income limit for this area
 • Milpitas residents who are experiencing a temporary financial hardship that has reduced their income to Tier 2 level or lower qualify for Tier 3 (Temporary).

Customers who participate in qualifying assistance programs or youth in the Foster Care or Juvenile Dependency system are Tier 1 (Very Low Income). Others who are at or below HUD Low Income Limits for the Santa Clara County are Tier 2 (Low Income). Individuals and families experiencing temporary financial hardship due to job loss, loss of a primary wage earner, serious illness or a government shutdown are Tier 3 (Temporary).

Household Income
Maximum Income Level by Number in HouseholdVery Low Income - Eligible for MAP Tier 1 BenefitsLow Income - Eligible for MAP Tier 2 Benefits, ARPA Childcare SubsidyMedian Income - Eligible for ARPA Childcare Subsidy Only
1$59,000$92,250$117,950
2$67,400$105,400$134,800
3$75,850$118,600$151,650
4$84,250$131,750$168,500
5$91,000$142,300$182,000
6$97,750$152,850$195,450
7$104,500$163,400$208,950
8$111,250$173,950$222,400

*These figures are based on 2022 HUD Income Limits for Santa Clara County and are subject to change. HUD’s 2023 Income Limits for Santa Clara County are expected to be announced in late Spring 2023.

WHAT DISCOUNTS ARE AVAILABLE?
Very Low Income (Tier 1)Customers are eligible for ARPA-funded childcare subsidies; modest discounts on bi-monthly water utility bills, enhanced with ARPA funding through June 2024; 75% off on City-run Recreation programs to a maximum of $1000 per household; and waiver of residential permit fees on water heater, furnace, or air conditioner replacements or electrical panel change-outs.
Low Income (Tier 2)Customers are eligible for ARPA-funded childcare subsidies; modest discounts on bi-monthly water utility bills, enhanced with ARPA funding through June 2024; 50% off on City-run Recreation programs to a maximum of $750 per household; and 75% off residential permit fees on water heater, furnace, or air conditioner replacements or electrical panel change-outs. (Seniors age 50+ are eligible for an additional 15% off eligible residential permit fees, for a 90% total discount.) Tier 2 customers also are permitted to pay for Recreation programs over time on a payment plan.
Temporary Hardship (Tier 3)Customers are eligible for ARPA-funded childcare subsidies; 75% off on City-run Recreation programs to a maximum of $750 per household; and 75% off residential permit fees on water heater, furnace, or air conditioner replacements or electrical panel change-outs. Tier 3 customers also are permitted to pay for Recreation programs and water utility service over time on a payment plan. The City of Milpitas waives late fees on water utility bills incurred during your period of eligibility as a Tier 3 customer.
Median Income (Tier 4)Customers are eligible for ARPA-funded childcare subsidies and modest discounts on bi-monthly water utility bills through June 2024 with ARPA funding. No other MAP benefits are offered at this time.
WHEN CAN I APPLY?

The City of Milpitas offers continuous enrollment. Customers are eligible for one year from the date of approval and must reapply annually to verify their income level. MAP discounts will automatically cease if the customer does not reapply.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
WHERE CAN I GET MORE INFORMATION?

For more information, email map@milpitas.gov. For assistance by phone or to make an appointment to meet in person, call the Social Services Program Coordinator at (408) 586-3405. The Social Services Coordinator’s office is located at the Barbara Lee Senior Center, 40 N. Milpitas Blvd.

The City of Milpitas is a welcoming and inclusive community. With advance notice, we will make reasonable efforts to accommodate special needs and translation requests.

谁符合条件?
 • 参加某些符合条件的援助计划的米尔皮塔斯市居民.
 • 处于该地区最新 HUD 低收入水平或低于该水平的米尔皮塔斯居民
 • 暂时遇到经济困难的米尔皮塔斯居民。

参加符合条件的援助计划的用户或者寄养或未成年人抚养系统中的青少年属于第 1 类。处于圣克拉拉县 HUD 低收入水平或低于该水平的其他人(见上图)属于第 2 类。由于失业、失去主要工资来源、严重疾病或政府关门而暂时遇到经济困难的个人和家庭属于第 3 类。

家庭收入
家庭人数符合条件的最大家庭收入
1$72,750
2$83,150
3$93,550
4$103,900
5$112,250
6$120,550
7$128,850
8$137,150
可获得什么折扣?
第 1 类用户在市办娱乐项目上可享受减免 75% 的优惠,每个家庭最高可享受 1000 美元;双月水费适度折扣;如果需要更换热水器、锅炉或空调,豁免居住证费用。第 1 类用户还可以按照支付计划支付娱乐项目的费用。
第 2 类用户在市办娱乐项目上可享受减免 50% 的优惠,每个家庭最高可享受 750 美元;双月水费适度折扣;如果需要安装更换的热水器、锅炉或空调,居住证费用可享受减免 75% 的优惠。第 2 类用户还可以按照支付计划支付娱乐项目的费用。
第 3 类用户在市办娱乐项目上可享受减免 75% 的优惠,每个家庭最高可享受 750 美元;如果需要安装更换的热水器、锅炉或空调,居住证费用可享受减免 75% 的优惠。第 3 类用户还可以按照支付计划支付娱乐项目和用水费用。符合第 3 类用户资格期间,米尔皮塔斯市豁免您的水费滞纳金。
该计划的运作方式?

符合收入资格的米尔皮塔斯居民可以从米尔皮塔斯市节省高达 1900 美元的娱乐项目费用、水费和污水费,以及居民更换热水器、锅炉和空调的许可证费用。

我什么时候可以申请?
常见问题

米尔皮塔斯市每年为 MAP 第 1 类和第 2 类用户提供两次开放注册机会。第 3 类用户随时可以申请。

为响应冠状病毒大流行的影响,到2020年6月30日将继续接受申请。

点击这里下载申请表格

从哪里获取更多信息?

如需电话协助或预约与米尔皮塔斯市社会服务协调员当面见面(地点在 40 N. Milpitas Blvd. 的 Barbara Lee Senior Center,请致电 (408)586-3405。

米尔皮塔斯市是一个热情好客且包容的社区。提前通知的情况下,我们将做出合理的努力,以满足特殊需求和翻译要求。

Ai sẽ đủ điều kiện tham gia?
 • Cư dân Milpitas tham gia vào một số chương trình hỗ trợ đủ điều kiện.
 • Cư dân Milpitas có thu nhập bằng hoặc dưới mức giới hạn Thu Nhập Thấp mới nhất của HUD đối với khu vực này
 • Cư dân Milpitas đang gặp khó khăn tạm thời về tài chính.

Khách hàng tham gia các chương trình hỗ trợ đủ điều kiện hoặc thanh thiếu niên trong hệ thống Foster Care hoặc Juvenile Dependency sẽ thuộc Bậc 1. Những đối tượng khác có thu nhập bằng hoặc dưới mức Giới Hạn Thu Nhập Thấp của HUD đối với Quận Santa Clara (xem biểu đồ ở trên) sẽ thuộc Bậc 2. Các cá nhân và gia đình gặp khó khăn tạm thời về tài chính do mất việc làm, mất lao động chính, mắc bệnh nặng hoặc chính phủ đóng cửa sẽ thuộc Bậc 3.

Thu Nhập Hộ Gia Đình
Số Người trong Hộ Gia ĐìnhThu Nhập Tối Đa của Hộ Gia Đình Để Đủ Điều Kiện
1$72,750
2$83,150
3$93,550
4$103,900
5$112,250
6$120,550
7$128,850
8$137,150
MỨC CHIẾT KHẤU NÀO ĐƯỢC ÁP DỤNG?
Bậc 1Khách hàng đủ điều kiện được giảm 75% cho các chương trình Giải Trí do Thành Phố tổ chức với mức tối đa $1000 cho mỗi hộ gia đình; chiết khấu vừa phải cho hóa đơn tiền nước hai tháng một lần; và miễn lệ phí giấy phép cư trú nếu quý vị cần lắp bình nóng lạnh, lò sưởi hoặc điều hòa không khí mới. Khách hàng bậc 1 cũng được phép trả góp cho các chương trình Giải Trí dựa trên gói thanh toán.
Bậc 2Khách hàng đủ điều kiện được giảm 50% cho các chương trình Giải Trí do Thành Phố tổ chức với mức tối đa $750 cho mỗi hộ gia đình; chiết khấu vừa phải cho hóa đơn tiền nước hai tháng một lần; và giảm 75% lệ phí giấy phép cư trú nếu quý vị cần lắp đặt bình nóng lạnh, lò sưởi hoặc điều hòa không khí mới. Khách hàng bậc 2 cũng được phép trả góp cho các chương trình Giải Trí dựa trên gói thanh toán.
Bậc 3Khách hàng đủ điều kiện được giảm 75% cho các chương trình Giải Trí do Thành Phố tổ chức với mức tối đa $750 cho mỗi hộ gia đình; và giảm 75% lệ phí giấy phép cư trú nếu quý vị cần lắp đặt bình nóng lạnh, lò sưởi hoặc điều hòa mới. Khách hàng Bậc 3 cũng được phép trả góp cho các chương trình Giải Trí và hóa đơn tiền nước dựa trên gói thanh toán. Thành phố Milpitas sẽ miễn phí thanh toán muộn đối với hóa đơn tiền nước phát sinh trong thời gian quý vị đủ điều kiện là khách hàng Bậc 3.
CÁCH THỨC ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH RA SAO?

Cư dân Milpitas đủ điều kiện về thu nhập có thể tiết kiệm tới $1900 đối với lệ phí của Thành Phố Milpitas cho các chương trình giải trí, hóa đơn tiền nước và xử lý nước thải cũng như giấy phép thay bình nóng lạnh, lò sưởi và điều hòa không khí trong nhà ở.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
WHEN CAN I APPLY?

Thành Phố Milpitas tiếp nhận đăng ký mỗi năm hai lần cho các khách hàng MAP Bậc 1 và Bậc 2. Khách hàng Bậc 3 có thể đăng ký bất cứ lúc nào.

Để đối phó với những ảnh hưởng của đại dịch coronavirus, các ứng dụng sẽ được chấp nhận liên tục cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Download the application HERE.

TÔI CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM Ở ĐÂU?

Thông tin được đăng tải trực tuyến bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Việt tại địa chỉ www.milpitas.gov/MAP

Để được hỗ trợ qua điện thoại hoặc hẹn gặp trực tiếp với Điều Phối Viên Dịch Vụ Xã Hội của Thành Phố Milpitas tại Barbara Lee Senior Center có địa chỉ tại 40 N. Milpitas Blvd., vui lòng gọi số (408) 586-3405.

Thành Phố Milpitas là cộng đồng thân thiện và hòa nhập. Nếu được thông báo trước, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt và yêu cầu về dịch thuật.

¿Quién es elegible?
 • Los residentes de Milpitas que participen en ciertos programas de asistencia que reúnen los requisitos.
 • Los residentes de Milpitas que se encuentran en o por debajo del último Límite de ingresos bajos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano para esta área.
 • Residentes de Milpitas que estén experimentando una dificultad financiera temporal.

Los clientes que participan en programas que reúnen los requisitos o los jóvenes en el sistema de Hogares de acogida o de Protección de menores pertenecen al Nivel 1. Aquellos que estén en o por debajo de los Límites de ingresos bajos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del Condado de Santa Clara (consulte la tabla de arriba) pertenecen al Nivel 2. Las personas y familias que se encuentren experimentando dificultades financieras temporales debido a la pérdida del empleo, la pérdida de la persona que representaba el ingreso principal, una enfermedad grave o el cierre del gobierno pertenecen al Nivel 3.

Ingresos del hogar
N.° de personas en el hogarMáximo ingreso del hogar para la admisión
1$72,750
2$83,150
3$93,550
4$103,900
5$112,250
6$120,550
7$128,850
8$137,150
¿CUÁLES SON LOS DESCUENTOS DISPONIBLES?
NIVEL 1Los clientes son elegibles para obtener el 75% de descuento en los programas Recreativos organizados por la Ciudad hasta un máximo de $1000 por hogar; un descuento modesto en las facturas bimestrales del servicio de agua; y una exención en las tarifas de permisos residenciales si necesita instalar un calentador de agua, una caldera, o un aire acondicionado nuevos. Los clientes del Nivel 1 también pueden abonar los programas Recreativos mediante un plan de pagos.
NIVEL 2Los clientes son elegibles para obtener el 50% de descuento en los programas Recreativos organizados por la Ciudad hasta un máximo de $750 por hogar; un descuento modesto en las facturas bimestrales del servicio de agua; y un 75% de descuento en las tarifas de permisos residenciales si necesita instalar un calentador de agua, una caldera, o un aire acondicionado nuevos. Los clientes del Nivel 2 también pueden abonar los programas Recreativos mediante un plan de pagos.
NIVEL 3Los clientes son elegibles para obtener el 75% de descuento en los programas Recreativos organizados por la Ciudad hasta un máximo de $750 por hogar; y un 75% de descuento en las tarifas de permisos residenciales si necesita instalar un calentador de agua, una caldera, o un aire acondicionado nuevos. Los clientes del Nivel 3 también pueden abonar los programas Recreativos y el servicio de agua mediante un plan de pagos. La Ciudad de Milpitas renuncia a los cargos por pagos con demora de los servicios de agua incurridos durante su período de elegibilidad como cliente del Nivel 3.
¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA?

Los residentes de Milpitas que cumplan con los requisitos de ingresos pueden ahorrar una suma aproximada de $1900 en descuentos en las tarifas por los programas recreativos, las facturas de los servicios de agua y cloaca, y los permisos residenciales para cambiar el calentador de agua, la caldera y el aire acondicionado de su vivienda.

PREGUNTAS FRECUENTES

La Ciudad de Milpitas ofrece inscripción abierta dos veces por año para los clientes de los Niveles 1 y 2 del Programa de Asistencia de Milpitas. Los clientes del Nivel 3 pueden presentar la solicitud en cualquier momento.

En respuesta a los efectos de la pandemia de Coronavirus, las solicitudes se aceptarán continuamente hasta el 30 de junio de 2020.

Descargue la aplicación aquí.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

La información está disponible en línea en inglés, español y vietnamita en www.milpitas.gov/MAP

Para asistencia telefónica, o para solicitar una reunión en persona con el Coordinador de Servicios Sociales de la Ciudad de Milpitas en el Centro para mayores de edad Barbara Lee en 40 N. Milpitas Blvd., comuníquese al (408) 586-3405.

La Ciudad de Milpitas es una comunidad acogedora e inclusiva. De notificarnos con antelación, haremos todo esfuerzo razonable para adaptarnos a sus necesidades especiales y gestionar solicitudes de traducción.